2019-0617

0050.190617.png

2634.190617.png

妖刀 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019-0615

24700.jpg

南寮漁港玩沙區 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

2019 南寮10.JPG

妖刀 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019-0614 0050拉回78反倒是買點~

0050.190614.png

1605.190615.png

妖刀 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019-0613 0050遇到季線反壓~多方架構不變

0050.190613.png

1605.190613.png

妖刀 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019-0612

0050.190612.png

2881.190612.png

妖刀 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019-0611

0050.190611.png

2634.190611.png

妖刀 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2016-0610

0050轉多方~大盤有機會翻多到月底~

0050.190610.png

妖刀 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019-0606

1710.190606.png

1605.190606.png

妖刀 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019-0606

GERA 05.JPG

地址 338桃園市蘆竹區南順五街八 號

妖刀 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2019-0605

1710.190605.png

1605.190605.png

妖刀 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()